Reklamace

PHOBOS BOHEMIA s.r.o.

Ohradské nám. 1621/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

 

Reklamační řád
platný od 1.4.2009

 

Prodávajíci:

PHOBOS BOHEMIA s.r.o.
Ohradské nám. 1621/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 28234481 DIČ: CZ28234481
zapsána v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 134239, vedená u rejstříkového soudu v Praze

 

1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb, které prodávající prodal spotřebiteli. U reklamací se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem za dodržení zákonných ustanovení a práv spotřebitele.

2. Reklamované zboží lze doručit naší společnosti prostřednictvím České pošty, kurýrní služby, případně osobně. V případě zaslání zboží nepřebíráme k reklamaci zásilky zaslané na dobírku. Zákazník uplatňuje reklamaci v místě, kde zboží zakoupil.

3. Při reklamaci je vždy nutné předložit doklad o nákupu daného zboží nebo o poskytnutí služby (fakturu, pokladní blok) a řádně vyplněný záruční list s výrobním číslem zařízení. Zákazník může uplatnit reklamaci bez záručního listu pouze v tom případě, kdy je na dokladu o nákupu uvedeno výrobní číslo zařízení anebo může jiným způsobem dokázat, že doklad patří k reklamovanému zařízení.

4. Prodávající nezodpovídá za vady, které vzniknou při přepravě zboží směrem k zákazníkovi, není-li přepravcem právě prodávající.

5. Prodávající nezodpovídá za vady, které byly zákazníkovi předem oznámeny a kvůli kterým bylo zařízení prodáváno se slevou.

6. Zákazník je povinen prohlédnout celé zařízení co nejdříve po jeho převzetí a nahlásit případné viditelné vady anebo nekompletnost zařízení. Neučiní-li tak, může uplatnit nároky z vad anebo nekompletnosti zařízení pouze pokud prokáže, že tyto vady anebo nekompletnost existovaly už v době převzetí zboží.

7. Ke každé reklamaci je vystaven reklamační list, ze kterého dostane spotřebitel jednu kopii, originál se založí. Reklamační listy jsou číslovány vzestupně.           

8. Nebyla-li reklamace vyřízena ihned, prodávající oznámí spotřebiteli způsob vyřízení reklamace a to nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od uplatnění reklamace.

Druhy reklamací a jejich vyřízení:

a) záruční reklamace

Prodávající poskytuje na produkty záruku uvedenou na záručním listu, min. však 24 měsíců, s výjimkou xenonových žárovek, na které se vztahuje záruka 3000 hodin svícení, přičemž průměrná doba svícení na 1 den (24 hodin) se počítá 8 hodin. Doba záruky na xenonové žárovky je tedy 3000 / 8 = 375 dní od namontování do automobilu. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí produktu zákazníkem. Reklamaci v rámci záruky je nutné uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.
Záruční reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 30 dní anebo, není-li to možné, prodávající odebere vadný výrobek zpět a vydá nový výrobek, případně vrátí kupní cenu.                                                                                                                            
Záruční reklamaci nelze uplatnit, pokud byla vada na zboží způsobena nevhodným zacházením nebo používáním na jiný účel anebo za jiných podmínek, než je určeno a uvedeno v návodu k obsluze.
Podmínkou pro vrácení kupní ceny anebo výměny zařízení za nové, je vrácení reklamovaného zařízení v kompletním stavu a v originál balení. Nebude-li zařízení vráceno v kompletním stavu, prodávající má právo vyměnit pouze ty části zařízení, které byly vráceny.
U zařízení vyžadujících odbornou montáž je zákazník povinen při reklamaci předložit i potvrzení (doklad, záruční list) o provedení odborné montáže. Prodávající akceptuje pouze montáže provedené v doporučených montážních střediscích anebo ve střediscích, které vlastní licenci na montáž těchto zařízení. Prodávající při vrácení kupní ceny za reklamované zařízení vyplatí pouze částku uvedenou na dokladu o nákupu. Cenu za montáž zařízení vrátí pouze v případě byla-li montáž účtována prodávajícím.

b) reklamace omylu v množství, druhu, jakosti, ceny, apod.

Osoba vyřizující reklamaci ihned ověří oprávněnost reklamace a odstraní nedostatky.

Ceník oprav:

  • Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
  • Zjištění závady a určení rozsahu poškození včetně výpočtu ceny opravy je zdarma.
  • U mimozáručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 275,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu.
  • Způsobí-li zákazník nevhodným zacházením anebo nedodržením pokynů v návodu na obsluhu zablokování anebo překódování zařízení a takové zařízení donese na reklamaci, bude mu účtován paušální poplatek 225,-Kč bez DPH nepůjde-li o komplikovaný případ, který bude vyžadovat výměnu některých elektronických obvodů nebo součástek. V takovém případě bude účtována hodinová sazba + plná výše náhradních dílů.